Mây tre lá

Mây tre lá

Mây tre lá

Chất Phủ Ngành Mây Tre Lá
Keo nhúng cứng

Bao gồm keo nhúng cứng, keo phủ bóng, tinh màu nước, sơn nước, tinh màu nhuộm...

Keo nhúng cứng
Keo nhúng cứng
Dùng nhúng cứng, định hình sản phẩm mây tre lá như lục bình, sơ dừa, cói,..; nhanh kết dính và có tính kháng ẩm, chống mốc.
Keo phủ bóng
Keo phủ bóng
Dùng phủ bóng sản phẩm mây tre lá. Đặc biệt phù hợp cho các sản phẩm từ tre, tầm vông. Tăng độ bền và giữ màu cho sản phẩm.
Sơn và tinh màu
Sơn và tinh màu
Tinh màu nước dùng sơn solid hoặc làm hàng wash cho mây tre lá.
Tinh màu nhuộm cho lục bình, cói.
Các loại màu được cung cấp dưới dạng màu cơ bản hoặc phối theo màu của vật mẫu/chuẩn màu pantone cho khách hàng.
banner mobi